Νέα/Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Κ.Ο.Θ. για απασχόληση Μουσικοπαιδαγωγού 31 Οκτωβρίου 2017


Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμόν 9η συνεδρίαση του Δ.Σ.
 
Απευθύνει
 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση Μουσικοπαιδαγωγού, ως «Υπευθύνου Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών δράσεων της Κ.Ο.Θ.»
 
Θέση: Παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών, με αντικείμενο την επιμέλεια, κατάρτιση και συντονισμό των εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων της Ορχήστρας, για την καλλιτεχνική περίοδο «Ιανουάριος-Ιούνιος 2018» (με δυνατότητα ανανέωσης της συνεργασίας).
Τύπος Υπηρεσίας: Η παροχή των ανεξαρτήτων υπηρεσιών θα γίνει με τιμολόγιο ανεξαρτήτων υπηρεσιών κατά το διάστημα Ιανουάριο μέχρι Ιούνιο του 2018 με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας, εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από το Ε.Τ.Ο.Σ.
Αμοιβή: Η αμοιβή καθορίζεται στο μικτό ποσό έως 6.500,00€ για το διάστημα Ιανουάριο – Ιούνιο 2018
Απασχόληση: Απασχόληση στην έδρα του Φορέα
 
Τυπικά προσόντα:
 • κατοχή Πτυχίου Πανεπιστημιακών Σπουδών,
 • Σχετική εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο

Προϋποθέσεις:
 • αγάπη για την συμφωνική μουσική και γνώση ρεπερτορίου,
 • εμπειρία με την μουσική πράξη και τον τρόπο λειτουργίας μιας συμφωνικής ορχήστρας  
 • οργανωτικές ικανότητες,
 • επικοινωνιακές δεξιότητες στις νεαρές ηλικίες, 
 • πολύ καλή γραπτή και επικοινωνιακή ικανότητα στα ελληνικά και στα αγγλικά. Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί,
 • καλή γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) παρουσιάσεις, γ) υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και εμπειρία στη διαχείριση και επιμέλεια μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 
Αρμοδιότητες: 
 • κατάρτιση και συντονισμός όλων των εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων της Κ.Ο.Θ.,
 • οργάνωση και υλοποίηση παραγωγής των δράσεων,
 • σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης, 
 • υποστήριξη επικοινωνίας προγραμμάτων, 
 • επίβλεψη και πιθανή συμμετοχή σε αυτές,
 • αναζήτηση κατάλληλων συνεργατών για την εκάστοτε δράση, 
 • απολογισμός και αξιολόγηση των προγραμμάτων, 
 
Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής:
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει είτε με κατάθεση της αίτησης έως και την 20η Νοεμβρίου  2017, ώρα 12:00 μ.μ στα γραφεία της Κ.Ο.Θ. (Λεωφ. Νίκης 73, τ.κ. 546 22, Θεσσαλονίκη), είτε ηλεκτρονικά στο maria@tsso.gr. Και στις δύο περιπτώσεις η αίτηση με την ένδειξη «Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της Κ.Ο.Θ.»


Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:
1 ) Επιστολή αίτησης ενδιαφέροντος που να περιέχει:
 •  παραδείγματα παρόμοιας εμπειρίας 
 •  συνοπτική απάντηση στο ερωτήματα "πως φαντάζεστε τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα μιας συμφωνικής ορχήστρας του σήμερα" 
2) βιογραφικό
3) συστατικές επιστολές-  εάν υπάρχουν Από τους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν βιογραφικό, θα επιλεγούν από τη Διοίκηση της Κρατική Ορχήστρας Θεσσαλονίκης τρείς (3) υποψήφιοι, από τους οποίους θα ζητηθεί η υποβολή αναλυτικών και κοστολογημένων σχετικών προτάσεων, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που θα δοθούν από τη Διοίκηση της Ορχήστρας, από την οποία θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση και θα δοθούν τυχόν αναγκαίες διευκρινήσεις. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ