Νέα/Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 31 Μαΐου 2018

Το Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Θ. προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος σε λογιστικά γραφεία για την Υποστήριξη του Λογιστηρίου του για τις υπηρεσίες όπως αυτές αναλύονται κατωτέρω:
 
Α. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 
 1. Παραμετροποίηση των εφαρμογών της λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης σε συνεργασία με τον υπεύθυνο μηχανογράφησης
 2. Καταχωρίσεις πρωτογενών εγγραφών  στο σύστημα της λογιστικής και της εμπορικής διαχείρισης  (τιμολογίων  προμηθευτών, τιμολογίων εσόδων, εισπράξεων, πληρωμών, κινήσεων λογαριασμών τραπεζών, δαπανών κλπ).  Για την διεκπεραίωση των εργασιών απαιτείται η διάθεση από πλευράς του αναδόχου ενός ατόμου κατόχου αδείας λογιστή – φοροτέχνη τουλάχιστον Β` ή Γ τάξεως σε καθημερινή βάση.
 3. Παρακολούθηση ετησίου προϋπολογισμού και των αναμορφώσεων αυτού
 4. Ενημέρωση μητρώου παγίων
 5. Σύνταξη οικονομικών αναφορών  προς κάθε προϊσταμένη αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας
 6. Ενημέρωση των βιβλίων της γενικής λογιστικής  με τα δεδομένα της εμπορικής διαχείρισης
 7. Ενημέρωση των βιβλίων της γενικής λογιστικής  με  πρωτογενείς εγγραφές μισθοδοσίας, τραπεζικών συναλλαγών,   δαπανών  και  φόρων
 8. Έλεγχος και συμφωνία λογαριασμών  δανείων και χρηματικών διαθεσίμων με τα δεδομένα των βιβλίων
 9. Σύνταξη και υποβολή των δηλώσεων κάθε φύσεως φορολογικού αντικειμένου
 10. Υποστήριξη στην επίλυση φοροτεχνικών και λογιστικών προβλημάτων  και θεμάτων  που ενδεχομένως προκύψουν
 11. Υποστήριξη των πάσης φύσεως ελέγχων
 
Β. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
 1. Σύνταξη φύλλου επιμερισμού των εξόδων σε κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης, έξοδα  διάθεσης, χρηματοοικονομικά κλπ
 2. Δημιουργία αποσβέσεων και εγγραφές αυτών στην Γενική Λογιστική
 3. Συμφωνία μητρώου παγίων με ισοζύγιο παγίων προ και μετά των αποσβέσεων
 4. Συμφωνία λογαριασμών όψεως και δανείων με τις τράπεζες και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς.
 5. Συμφωνία απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ εμπορικής διαχείρισης και γενικής λογιστικής.
 6. Έγγραφές Γενικής Εκμετάλλευσης και Αποτελεσμάτων Χρήσης
 7. Έγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού
 8. Σύνταξη Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης κατά Ε.Λ.Π.
 9. Υποστήριξη του ελέγχου από εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατίθεται το έργο, θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 
 1. Να έχει αποδεδειγμένα εμπειρία σε τήρηση λογιστικών βιβλίων σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. (με διαδικασίες δημοσίου), που εφαρμόζουν υποχρεωτικά διπλογραφική λογιστική ή σε Ανώνυμες Εταιρείες ή σε Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. Κατά την επιλογή, θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα η προηγούμενη εμπειρία του αναδόχου, σε εφαρμογή των: π.δ. 205/1998 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ν.Π.Δ.Δ.) και π.δ. 315/1999 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.).
 
 1. Ως εμπειρία εννοείται η εμπειρία του φυσικού προσώπου, που θα είναι επικεφαλής της προτεινόμενης από τον ανάδοχο ομάδας, για την υλοποίηση του έργου και ειδικότερα η υπογραφή απ` αυτόν τουλάχιστον τριών ισολογισμών, τα τελευταία τρία χρόνια. Σε περίπτωση που αυτό το πρόσωπο, για οποιονδήποτε λόγο, αποχωρήσει από την ομάδα, θα πρέπει να αντικατασταθεί εντός δέκα ημερών από άλλο πρόσωπο, που να κατέχει ομοειδή προσόντα.
 
 1. Το φυσικό πρόσωπο που τεκμηριώνει την εμπειρία του αναδόχου, να είναι κάτοχος άδειας λογιστή-φοροτέχνη Α` τάξεως. Τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που θα πλαισιώνουν την ομάδα του αναδόχου ως βοηθοί, θα πρέπει να είναι κάτοχοι αδείας λογιστή – φοροτέχνη τουλάχιστον Β` ή Γ τάξεως ανάλογα με την περίπτωση, για την υποστήριξη των καθημερινών απαιτήσεων στην συγκρότηση και υποβολή των ζητούμενων οικονομικών στοιχείων από τις υπερκείμενες αρχές (ΥΠΑ, ΕΛΣΤΑΤ, ΓΛΚ κλπ.) και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην χρήση του μηχανογραφικού συστήματος που υποστηρίζει την λειτουργία του διπλογραφικού σε εφαρμογή της εταιρείας OTS. Επιπλέον, όλα τα μέλη της ομάδας του αναδόχου πρέπει να έχουν Πτυχίο Τμήματος Λογιστικής ή Τμήματος Λογιστικής και χρηματοοικονομικής ή Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
 
Η υποστήριξη θα αφορά σε ετήσια βάση, αρχής γενομένης από την υπογραφή του συμφωνητικού.
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
 
Οι οικονομικές προσφορές να αποσταλούν το αργότερο έως και την Τρίτη 19/06/2018 με e-mail στο [email protected]   ή   με  fax   στα  τηλέφωνα:  2310 252 035   &   2310 604 854.
 
Με εκτίμηση,
Γκαρίπη Χρυσή
Α/τρια Διοικητική Δ/ντρια της Κ.Ο.Θ.