Νέα/Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση Μουσικοπαιδαγωγού 29 Ιουνίου 2019

Το Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (ΕΤΟΣ ΚΟΘ), λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική απόφαση της Συνεδρίασης 7/21.06.2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του, προκειμένου για την εξυπηρέτηση των αναγκών της υλοποίησης των καλλιτεχνικών και κοινωνικών δράσεων της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ),
απευθύνει πρόσκληση
 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση Μουσικοπαιδαγωγού ως εξωτερικού συνεργάτη εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων της ΚΟΘ.
Θέση: Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών, με αντικείμενο την επιμέλεια, την κατάρτιση και το συντονισμό των εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων της Ορχήστρας για την καλλιτεχνική περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019, με δυνατότητα ανανέωσης - παράτασης της συνεργασίας, κατά διακριτική ευχέρεια και κρίση του Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Θ. αρχής γενομένης από την 1η Αυγούστου 2019.
 
Η παροχή των υπηρεσιών θα αποζημιωθεί με παραστατικό παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών κατά το διάστημα μεταξύ Αυγούστου και Δεκεμβρίου 2019.
Αμοιβή: Η αμοιβή ανέρχεται στο μικτό ποσό των 5.500,- € για την περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2019.
 
Χρόνος: Πρωινή απασχόληση στην έδρα και κατά το ωράριο λειτουργίας της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.
Τυπικά προσόντα
▪ Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
▪ Συναφής εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο
 
Προϋποθέσεις επιλογής
▪ Αγάπη για τη συμφωνική μουσική και γνώση ρεπερτορίου
▪ Εμπειρία στη μουσική πράξη και τον τρόπο λειτουργίας μίας συμφωνικής ορχήστρας
▪ Οργανωτικές ικανότητες
▪ Επικοινωνιακές δεξιότητες στις νεαρές ηλικίες
▪ Ικανότητα πολύ καλής γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα ελληνικά και στα αγγλικά, η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί
▪ Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α. επεξεργασίας κειμένου, β. παρουσίασης και γ. υπηρεσιών Διαδικτύου καθώς και εμπειρία στη διαχείριση και επιμέλεια περιεχομένου μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 
Καθήκοντα
▪ Κατάρτιση και συντονισμός όλων των εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης
▪ Οργάνωση και υλοποίηση παραγωγής των παραπάνω δράσεων
▪ Σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης καθώς επίσης και παρακολούθηση σχετικού προγράμματος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
▪ Υποστήριξη επικοινωνίας και προβολής προγραμμάτων,
▪ Επίβλεψη και πιθανή συμμετοχή σε δράσεις
▪ Αναζήτηση κατάλληλων συνεργατών για την εκάστοτε δράση
▪ Απολογισμός και αξιολόγηση των προγραμμάτων
 
Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση της σχετικής δήλωσης έως την Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019, ώρα 12:00, (Προσοχή: παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης έως Πέμπτη 25 Ιουλίου, ώρα 12:00), στη Διεύθυνση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Νίκης 73, 546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] Και στις δύο περιπτώσεις, η δήλωση θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση Μουσικοπαιδαγωγού».
Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνει:
 
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία να περιέχει κατ’ ελάχιστο α. παραδείγματα συναφούς απασχόλησης και εμπειρίας καθώς και β. συνοπτική παρουσίαση του πλαισίου αντίληψης του ενδιαφερόμενου για την απασχόλησή του στη συγκεκριμένη θέση (Πώς φαντάζεστε τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα μιας συμφωνικής ορχήστρας σήμερα;)
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Τυχόν συστατικές επιστολές
 
Μεταξύ των ενδιαφερόμενων οι οποίοι θα δηλώσουν ενδιαφέρον θα επιλεγούν από τη Διεύθυνση της Κρατική Ορχήστρας Θεσσαλονίκης έως τρεις (3) υποψήφιοι, από τους οποίους θα ζητηθεί η υποβολή αναλυτικών και κοστολογημένων σχετικών προτάσεων, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων οι οποίες θα δοθούν από τη Διεύθυνση της Ορχήστρας, η οποία είναι αρμόδια για την παροχή κάθε πληροφορίας και αναγκαίας διευκρίνισης για τη διαδικασία.
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ