Νέα/Ανακοινώσεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 06 Σεπτεμβρίου 2023

Το Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (ΕΤΟΣ-ΚΟΘ)
προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «Δράσεις προβολής της Κ.Ο.Θ.», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
 
 1. Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (ΕΤΟΣ-ΚΟΘ)
 2. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη Τ.Κ. 56430, Θεσσαλονίκη
 3. Τηλέφωνο: 2310 257900
 4. Τίτλος: «Δράσεις προβολής της Κ.Ο.Θ.»
5.  Υπηρεσίες: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου  δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79340000 – Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετιγκ.
      Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση των ενεργειών προβολής και προώθησης των συναυλιών που θα πραγματοποιήσει η Κ.Ο.Θ. στο πλαίσιο του έργου “Δράσεις Εξωστρέφειας & Διεθνοποίησης της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.)” με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5174728 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Πυλώνας Ανάκαμψης 4, Άξονας 4.6, Κωδικός Δράσης 16293. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του συνολικού έργου, η Ορχήστρα θα πραγματοποιήσει εννέα συναυλίες σε επιλεγμένες πόλεις της Δυτικής Ευρώπης και των Βαλκανίων έως τις 31.05.2025. Στο πλαίσιο του συνολικού πλάνου επικοινωνίας των ανωτέρω δράσεων, θα υλοποιηθούν στοχευμένες δράσεις τόσο με χρήση mainstream media (ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπα) όσο και με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας (διαδίκτυο, social media, multimedia booklets, on line streaming services). Τέλος, στο υποέργο περιλαμβάνονται ενέργειες after publicity, με τη δημιουργία απολογιστικών video, εντύπων και advertorials.
6.  Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
7.  Συνολικός προϋπολογισμός:
133.750,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
  32.100,00 € Φ.Π.Α. (24%)
165.850,00 € συνολικός προϋπολογισμός
8.   Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα ξεκινήσει από την ημερομηνία υπογραφής της και ολοκληρώνεται στις 31/05/2025 ή μέχρι την λήξη του έργου σε περίπτωση παράτασης
 1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 2.675,00 €.
 2. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού (ΣΑΤΑ 014). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2022ΤΑ01400095). Πρόκειται για την Σύμβαση Ν. 2 της Πράξης: «Δράσεις Εξωστρέφειας & Διεθνοποίησης της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.)», η οποία έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 105424 ΕΞ 2022 /22.07.2022 (ΑΔΑ: Ψ3ΛΒΗ-169) του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών, και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5174728. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
 
 1. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, Τ.Κ. 56430, Θεσσαλονίκη, και στο τηλέφωνο 2310 257900, e-mail: www.tsso.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.tsso.gr  όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr).
 2. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 06/09/2023 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 22/09/2023 και ώρα 11:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Πέμπτη 28/09/2023 και ώρα 11:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
 5. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
 
 
       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ο.Σ./Κ.Ο.Θ.
 
           Ευστάθιος Γεωργιάδης
 

Κατεβάστε τα αρχεία πατώντας πάνω στους τίτλους τους

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ESPD - ΕΕΕΣ - ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ PDF
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)