Νέα/Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός για την πλήρωση πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού Κ.Ο.Θ. 06 Φεβρουαρίου 2024

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμών για την πλήρωση πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού (με διετή δοκιμαστική υπηρεσία) στην Κ.Ο.Θ.
Συγκεκριμένα προκηρύσσονται οι κατωτέρω θέσεις:

 

Α) Μία (1) θέση 4ης Κατηγορίας (Κορυφαίου Β’) στο τρίτο Κόρνο, με υποχρέωση στο πέμπτο και έβδομο κόρνο

Β) Μία (1) θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στα Βιολοντσέλα

Γ) Μία (1) θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στις Βιόλες

Δ) Μία (1) θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στη δεύτερη και τέταρτη (2-4) ολκωτή σάλπιγγα (Τρομπόνι)

Ε) Μία (1) θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στα Κρουστά

 

Ως ημερομηνία έναρξης των διαγωνισμών ορίζεται η 28η Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη.

 

Ο χώρος που θα γίνουν οι διαγωνισμοί και κάθε σχετικό με αυτούς θέμα (αναλυτικό πρόγραμμα, αποσπάσματα ορχηστρικών έργων κλπ) θα καθοριστεί με αποφάσεις και ανακοινώσεις της Εξεταστικής Επιτροπής που θα τοιχοκολληθούν στα γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Πιττακού 2, 546 45 Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος) και θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα μας (www.tsso.gr)

 

Eξεταστέα Ύλη:

Για τη θέση Κορυφαίου Β’ 4ης Κατηγορίας στο τρίτο Κόρνο, με υποχρέωση στο πέμπτο και έβδομο Κόρνο

α. MOZART: Κοντσέρτο αρ. 2 KV 417 ή Κοντσέρτο αρ. 4 KV 495, το 1ο μέρος με Cadenza και το 2ο μέρος

β. STRAUSS: Κοντσέρτο αρ. 1, ολόκληρο

γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα

δ. Prima vista

 

Για τη θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στα Βιολοντσέλα

α. Ένα από τα κοντσέρτα LALO, SAINT-SAENS, το 1ο μέρος

β. HAYDN: Κοντσέρτο σε ντο μειζ., το 1ο μέρος (με Cadenza)

γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα

 

Για τη θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στις Βιόλες

α. Το 3ο και 4ο μέρος μιας από τις σουίτες του REGER

β. Ένα από τα κοντσέρτα HOFMEISTER, STAMITZ, το 1ο μέρος

γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα (χωρίς τα Soli)

 

Για τη θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στη δεύτερη και τέταρτη (2-4) ολκωτή σάλπιγγα (Τρομπόνι)

α. DAVID: Κοντσέρτο σε μι υφ. μειζ., το 1ο μέρος

β. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα

γ. Prima vista

(Για Trombone basso: E. SACHSE: Κοντσερτίνο σε φα μειζ.)

 

Για τη θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στα Κρουστά

α. Ένα έργο για τύμπανα, επιλογής του υποψηφίου, διάρκειας 1.30΄ περίπου ή ένα έργο για κρουστά, επιλογής του υποψηφίου, ίδιας διάρκειας

β. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα

γ. Prima vista

 

Όσες/οι επιθυμούν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς οφείλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη εργάσιμη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Τύπο, να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Πιττακού 2, 546 45, Θεσσαλονίκη) αίτηση σε ειδικό έντυπο.

Οι υποψήφιοι πρέπει, ως προς την ιθαγένεια να είναι Πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς καθώς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, καθώς και ομογενείς εξ Αιγύπτου..... (ν.δ. 3832/1958). Επίσης, δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση.

 

 

Προκήρυξη των διαγωνισμών, πατήστε εδώ

Έντυπα και προθεσμίες Υποβολής αιτήσεων αμέσως μετά τις δημοσιεύσεις στον Τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail: [email protected]