Νέα/Ανακοινώσεις

Προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά άλτο τρομπονιού 29 Ιουνίου 2019

Το Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Θ.), για την εξυπηρέτηση των αναγκών της υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγραμματισμού της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.),
προκηρύσσει
τη διενέργεια συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας για ένα (1) άλτο τρομπόνι, σύμφωνα προς τις διατάξεις των Άρθρων 107, 109, 117 και 66 Ν. 4412/2016 («Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016).
 
Προδιαγραφές
 
  1. Τονικότητα: Eb / Βb (Μι ύφεση / Σι ύφεση)
  2. Διάμετρος καμπάνας: 180 mm
  3. Χρώμα καμπάνας: gold-brass
  4. Χρώμα εξωτερικού σωλήνα: nickel-silver
  5. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: κλειδί (rotor valve), σωλήνας διπλού διαμετρήματος (dual bore)
  6. Μεταφορά του άλτο τρομπονιού σε χώρο της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, κατόπιν επικοινωνίας με τη Διεύθυνσή της
 
Προϋπολογισμός προμήθειας
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και των συνοδευτικών υπηρεσιών (μεταφορά) θα πρέπει να μην υπερβαίνει το συνολικό ποσό πέντε χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (5.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
 
Κριτήριο κατακύρωσης
Κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης της προμήθειας στον ανάδοχο αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Για την εκτέλεση της προμήθειας και προκειμένου για τη λεπτομερή ρύθμιση των ειδικότερων όρων συνεργασίας, θα συναφθεί σύμβαση μεταξύ του Ειδικού Ταμείου Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Ε.Τ.Ο.Σ. Κ.Ο.Θ.) και του αναδόχου.
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) φάσεις:
Α΄ φάση:      Με τη σύναψη της σύμβασης θα καταβληθεί προκαταβολή ποσοστού 50 % της συνολικής αξίας.
 Β΄ φάση:     Με την παραλαβή των οργάνων θα πραγματοποιηθεί εξόφληση του υπόλοιπου ποσοστού 50 % της συνολικής αξίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή κάθε τμήματος της πληρωμής αποτελεί η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών καθώς και η υποβολή των κατά νόμο στοιχείων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την κατά περίπτωση εξόφληση.
 
Προθεσμία υποβολής προσφορών
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών αρχίζει την Πέμπτη 27.06.2019 και λήγει το Σάββατο 27.7.2019, με κατάθεση αυτών στην έδρα του Ειδικού Ταμείου Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Θ.) στο κτιριακό συγκρότημα της Μονής Λαζαριστών στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης (Κολοκοτρώνη 21, 546 30 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ) με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΤΟ ΤΡΟΜΠΟΝΙ».
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Ειδικού Ταμείου Οργάνωσης Συναυλιών Κ.Ο.Θ.