Νέα/Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε λογιστικά γραφεία ή φυσικά πρόσωπα 21 Αυγούστου 2019

Το Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Θ. προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος σε λογιστικά γραφεία ή φυσικά πρόσωπα για την Υποστήριξη του Λογιστηρίου του για τις υπηρεσίες όπως αυτές αναλύονται κατωτέρω:
 
Α.  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 1. Καταχωρίσεις πρωτογενών εγγραφών  στο σύστημα της λογιστικής και της εμπορικής διαχείρισης  (τιμολογίων  προμηθευτών, τιμολογίων εσόδων, εισπράξεων, πληρωμών, κινήσεων λογαριασμών τραπεζών, δαπανών κλπ).  Για την διεκπεραίωση των εργασιών απαιτείται η διάθεση από πλευράς του αναδόχου ενός ατόμου κατόχου αδείας λογιστή – φοροτέχνη τουλάχιστον Β` ή Γ τάξεως σε καθημερινή βάση.
 2. Ενημέρωση των βιβλίων της γενικής λογιστικής  με  πρωτογενείς εγγραφές μισθοδοσίας, τραπεζικών συναλλαγών,   δαπανών  και  φόρων
 3. Έλεγχος και συμφωνία λογαριασμών  δανείων και χρηματικών διαθεσίμων με τα δεδομένα των βιβλίων
 4. Υποστήριξη των πάσης φύσεως ελέγχων
 5. Έκδοση αμοιβών με τίτλο κτήσης
 6. Έκδοση και αρχειοθέτηση των χρηματικών ενταλμάτων και γραμματίων είσπραξης
 7. Ενημέρωση της Διαύγειας με τις δεσμεύσεις και τις πληρωμές

 
Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 
Θα συνεκτιμηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις για τον ανάδοχο στον οποίο θα ανατεθεί το έργο:
 1. Να έχει αποδεδειγμένα εμπειρία σε τήρηση λογιστικών βιβλίων σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. (με διαδικασίες δημοσίου), που εφαρμόζουν υποχρεωτικά διπλογραφική λογιστική ή σε Ανώνυμες Εταιρείες ή σε Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.
 2. Η καταχώριση των δεδομένων θα γίνει στο λογισμικό του Νομικού προσώπου - πρόγραμμα Δημοσίου της OTS και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην χρήση του μηχανογραφικού συστήματος. 
   
Η υποστήριξη θα αφορά σε ετήσια βάση, αρχής γενομένης από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η προθεσμία υποβολής των σφραγισμένων οικονομικών προσφορών αρχίζει την Τετάρτη 21.08.2019 και λήγει τη Δευτέρα, 16.09.2019, με κατάθεση αυτών στην έδρα του Ειδικού Ταμείου Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Θ.) στο κτιριακό συγκρότημα της Μονής Λαζαριστών στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης (Κολοκοτρώνη 21, 564 30 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ), με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Ο.Σ. ΤΗΣ Κ.ΟΘ.».
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.  Με εκτίμηση,
Γκαρίπη Χρυσή
Α/τρια Διοικητική Δ/ντρια της Κ.Ο.Θ.