Διαγωνισμοί / Ακροάσεις Καλλιτεχνών

Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση δύο (2) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση δύο (2) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΤΙΣΜΟΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδικας: 106 82
Πληροφορίες: Α.Τσολακούδη-Κ.Τσούφης
Τηλέφωνο: 2131322414-657
Email: [email protected]
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ 6-4-2022
ΑΔΑ:
Αθήνα ,
ΥΠΠΟΑ/
ΚΟΙΝ.:
Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου
(για δημοσίευση – Κωδ. Φορέα 25145)
2

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.δ/τος 4590/1966 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου
Ελλάδος» ( Α ΄238)
β) του άρθρου 74 του ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας
Διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α ΄50) και την 98/16-2-
1995 γνωμοδότηση της Τριμελούς Επιτροπής του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.ΠΟ., που έγινε
αποδεκτή από τον Υπουργό Πολιτισμού, σχετικά με την πρόσληψη μουσικών αναγνωρισμένου
ταλέντου,
γ) του άρθρου 2 παρ 2 περ η΄ του ν. 4765/21Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον
δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές
διατάξεις. (Α΄ 6)
δ) του άρθρου 69 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄113), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ε) του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή Πρόσληψη Πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»
(Α΄175), καθώς και του π.δ/τος 7/2003 «Διορισμός ή Πρόσληψη Πολιτών των Κρατών – Μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και στους Εποπτευόμενους Φορείς» ( Α΄57),
στ) του άρθρου 5 του ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» ( Α΄271)
ζ) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α ΄26), όπως ισχύει,
η) της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές…
κλπ.» (Α ΄220), όπως ισχύει
θ) του ν.δ/τος 3832/1958 «Περί κυρώσεως των υπ’ αρ. 195/16-2-1951, 344/29-3-1952, 158/27-2-
1954 και 809/8-6-1954 Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, αφορωσών τον διορισμό των
Βορειοηπειρωτών και Κυπρίων εις δημοσίας θέσεις και θέσεις Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, κλπ» ( Α’
128), όπως ισχύει καθώς επίσης και την 464/1985 γνωμοδότηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου
Δημόσιας Διοίκησης,
ι) των παρ. 20, 21 και 22 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄54),
όπως ισχύει
ια) του άρθρου 28 παρ.4 του ν.4305/2014 (Α΄/237), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 26 του ν. 4440/2016 ( Α΄224)
ιβ) του ν.4622/2019 “ Επιτελικό Κράτος οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” (Α΄ 133)
ιγ) του π.δ/τος 315/1992 «Περί αναδιαρθρώσεως των κλάδων και δημιουργίας νέων κατηγοριών
μουσικών, περί εντάξεως των μονίμων μουσικών σε νέες κατηγορίες και οργανικές θέσεις και
μονιμοποιήσεως του καλλιτεχνικού προσωπικού των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης»
(Α ΄160),
ιδ) του π.δ/τος 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού» (Α’ 7), (διόρθωση
σφάλματος (Α΄158), όπως ισχύει
ιε) του π.δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού… Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α ΄114)
ιστ) του π.δ/τος 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών». ( Α΄ 121)
ιζ) του π.δ/τος 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». (Α΄ 123 )
2. την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836/22-7-1999 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού
«Διαδικασία προσλήψεως Καλλιτεχνικού Προσωπικού κλπ.» ( Β΄ 1604 ).
3. το αριθμ Α.Π 233-158/ΔΕ 5169/27-1-2020 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του
Κράτους στο ΥΠΠΟΑ,, σύμφωνα με το οποίο οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμό για την κάλυψη
κενών οργανικών καλλιτεχνικού προσωπικού των Κρατικών Ορχηστρών, δεν υποχρεούνται να
καταθέσουν τους τίτλους σπουδών τους ως τυπικό προσόν διορισμού στις θέσεις για τις οποίες
διαγωνίζονται, ενώ περαιτέρω η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή των ήδη διορισθέντων στην διαδικασία της μονιμοποίησης, μετά το πέρας της διετούς
δοκιμαστικής υπηρεσίας.
4. Την υπό στοιχεία 50/4-11-2021 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου “ α) Έγκριση προγραμματισμού
προσλήψεων έτους 2022, β) Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 42/30.9.2020 Πράξης του Υπουργικού
Συμβουλίου «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021» σχετικά με την πλήρωση μεταξύ
άλλων δύο (2) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα
Θεσσαλονίκης (Δημόσια Υπηρεσία που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού)
5. Το αριθμ. 190/10-2-2022 (ορθή επανάληψη στις 29-3-2022) έγγραφο της προαναφερόμενης
Ορχήστρας σχετικά με διενέργεια διαγωνισμών για την πλήρωση δύο (2) κενών οργανικών θέσεων
μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κ.Ο.Θ.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση – προκήρυξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.

Προκηρύσσουμε
Διαγωνισμούς για την πλήρωση δύο (2) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού
προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ως εξής:

-Μία (1) θέση Κορυφαίου Β', 4ης Κατηγορίας στο Τρομπόνι (ολκωτή σάλπιγγα) με
υποχρέωση στην τρίτη ολκωτή σάλπιγγα (τρομπόνι μπάσσο) και
-Μία (1) θέση Μουσικού, 5ης Κατηγορίας στα Α' Βιολιά,

Οι υποψήφιοι πρέπει
1. Ως προς την ιθαγένεια
α) Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες ή
β) Πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς καθώς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, καθώς και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να
απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων
κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958 – ΦΕΚ
128/Α/1958).
δ) Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση.
2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους ή, προκειμένου για μουσικούς
αναγνωρισμένου ταλέντου, το 15ο έτος της ηλικίας τους.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την άσκηση των
καθηκόντων της θέσης τους, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 7 του άρθρου πρώτου του Ν.
3528/2007, όπως ισχύει.
4. Να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή στερητική ή
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του άρθρου πρώτου του Ν. 3528/2007).
Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη σε χώρο που θα καθοριστεί με νεότερη
ανακοίνωση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Ως ημερομηνία έναρξης των διαγωνισμών ορίζεται η 7η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για την κάλυψη των ως άνω αναφερόμενων κενών οργανικών
θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού της ΚΟΘ , δεν υποχρεούνται να καταθέσουν τους τίτλους
σπουδών τους ως τυπικό προσόν διορισμού στην θέση για την οποία διαγωνίζονται, ενώ
περαιτέρω η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ήδη
διορισθέντων στην διαδικασία της μονιμοποίησης, μετά το πέρας της διετούς δοκιμαστικής
υπηρεσίας.
Αυτοί που θέλουν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς οφείλουν, μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη εργάσιμη της ημερομηνίας της τελευταίας
δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Τύπο, να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με
απόδειξη στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Λ. Νίκης 73, 54622, Θεσσαλονίκη) αίτηση σε ειδικό
έντυπο.
Έντυπα αιτήσεων, με αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης, μπορεί να προμηθεύεται κάθε
ενδιαφερόμενος από την ως άνω Υπηρεσία.
Με την αίτηση ο υποψήφιος υποχρεούται να συνυποβάλλει βιογραφικό σημείωμά του, καθώς
και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής
προσωπικότητας και ικανότητας αυτού.
Ειδικότερα για τους υποψηφίους που επικαλούνται την ιδιότητα του μουσικού αναγνωρισμένου
ταλέντου, συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο έντυπο της αίτησης, απαιτείται η υποβολή στοιχείων
που θα δικαιολογούν την ιδιότητα αυτή.
Η διαπίστωση περί τούτου θα γίνεται από την, κατά τον νόμο, Εξεταστική Επιτροπή. Η εν λόγω
Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών του κάθε υποψηφίου της περίπτωσης αυτής
(ταλέντου), θα διαπιστώνει την ύπαρξη των στοιχείων που συγκροτούν το αναγνωρισμένο μουσικό
ταλέντο και θα επιτρέπει σε αυτόν να συμμετάσχει στο διαγωνισμό.
Η μη υποβολή των δικαιολογητικών αυτών μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
καθιστά απαράδεκτη τη μεταγενέστερη επίκληση της ανωτέρω ιδιότητας.
Εξεταστέα Ύλη

Σύμφωνα με την ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836/22-7-1999 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η
εξεταστέα ύλη κατά οικογένεια οργάνου και κατηγορία καλλιτεχνικού προσωπικού, ορίζεται ως εξής:
Για τη θέση Κορυφαίου Β' 4ης Κατηγορίας στο Τρομπόνι (ολκωτή σάλπιγγα) με
υποχρέωση στην τρίτη ολκωτή σάλπιγγα (τρομπόνι μπάσσο)
α. DAVID: Κοντσέρτο σε μι υφ. μειζ. 1ο και 2ο μέρος.
β. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
γ. Prima vista.

Για τη θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στα Α' Βιολιά
α. Ένα από τα κοντσέρτα WIENIAVVSKY No2, MENDELSSOHN, BRUCH, το 1ο μέρος με Cadenza.
β. ΜΟΖΑRT: Ένα από τα κοντσέρτα Νο 3 (σε σολ), Νο4 (σε ρε), Νο5 (σε λα), το 1ο μέρος με Cadenza.
γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα (χωρίς τα Soli).
Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, χωρίς την παρουσία
ακροατηρίου. Επιτρέπεται μόνον η παρουσία μουσικών της Ορχήστρας που ανήκουν στην οικογένεια
του εξεταζομένου οργάνου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 1 της ΥΠΠΟ/
ΚΑΤΕΧΝ/35836/22-7-1999 Υπουργικής Απόφασης.
Οι πίνακες επιτυχίας των θέσεων που προκηρύσσονται θα περιλαμβάνουν αριθμό επιτυχόντων
ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται και θα τοιχοκολληθούν στα Γραφεία και στο χώρο
ανακοινώσεων της Ορχήστρας, με την παρουσία δύο (2) υπαλλήλων και θα συνταχθεί σχετικό
πρακτικό, το οποίο εν συνεχεία θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του
ΥΠΠΟΑ.

Οι επιτυχόντες θα κληθούν να υποβάλουν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν
με έγγραφο από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.
Ο χώρος που θα γίνουν οι διαγωνισμοί και κάθε σχετικό με αυτό θέμα θα καθοριστεί με
αποφάσεις και ανακοινώσεις της Εξεταστικής Επιτροπής που θα τοιχοκολληθούν στα γραφεία της
Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση - προκήρυξη αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και θα
αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (www.culture.gr) στο
πεδίο Ενημέρωση – Επιλογή Προσωπικού - Προκηρύξεις, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης
(www.tsso.gr) καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (www.et.diavgeia.gov.gr) και Περίληψη της
Προκήρυξης αυτής σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες, μία των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης.
Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Λίνα Μενδώνη


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι η Υποβολή Αιτήσεων και Δικαιολογητικών για τους Διαγωνισμούς πλήρωσης δύο (2) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου Καλλιτεχνικού Προσωπικού
στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης,
-Μία (1) θέση Κορυφαίου Β’, 4ης Κατηγορίας  στο Τρομπόνι (ολκωτή σάλπιγγα), με υποχρέωση στην τρίτη ολκωτή σάλπιγγα (τρομπόνι μπάσσο)  και
-Μία  (1) θέση Μουσικού, 5ης Κατηγορίας στα Α’ Βιολιά},
 
αρχίζει 03 Μαΐου 2022,
ημέρα Τρίτη
και
λήγει 01 Ιουνίου 2022,
ημέρα Τετάρτη
 
 
(όσοι/όσες υποψήφιοι/φιες θέλουν να στείλουν ταχυδρομικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει η απόδειξη κατάθεσής τους να είναι μέχρι και την 01/06/2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου) και να αποστείλουν το αποδεικτικό αποστολής στο e-mail: [email protected] , όσοι/όσες υποψήφιοι/φιες υποβάλουν στη Γραμματεία της Κ.Ο.Θ. τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει αυτή να γίνεται στις εργάσιμες ημέρες και κατά τις  ώρες 7:30-14:30)
 
Με την αίτησή του/της ο/η υποψήφιος/φια υποχρεούται να συνυποβάλει βιογραφικό σημείωμα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητάς του/της.  Επίσης, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 
Κατεβάστε την αίτηση από εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Τα αποσπάσματα ορχηστρικών έργων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Κ.Ο.Θ. (www.tsso.gr) σήμερα Παρασκευή 6 Μαΐου 2022.
Από τη Διεύθυνση της Κ.Ο.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΩΝ

Ανακοινώνονται από τις εξεταστικές επιτροπές τα παρακάτω αποσπάσματα από τα ορχηστρικά έργα της εξεταστέας ύλης κατά οικογένεια οργάνου και κατηγορία καλλιτεχνικού προσωπικού (πατήστε στον αντίστοιχο τίτλο για να τα κατεβάσετε):

ΤΡΟΜΠΟΝΙΑ (Κορυφαίος Β', με υποχρέωση στο Τρομπόνι μπάσο)
 
Ορχηστρικά για ΤΡΟΜΠΟΝΙ (μέρος Α')

Alexander Borodin, Furst Igor, Nr. 17 Polowetzer Tanz und Chor, (2 σελίδες)  -  2. Akt (Μέτρα από 72-79 και από 579-586)
 1. W.A.Mozart, KV 626, Requiem - Tuba mirum, Andante (Ολόκληρο)
 2. N. Rimsky – Korsakow, Scheherazade - 2.Satz (Ολόκληρο)
 3. Gioacchino Rossini, William Tell, Overture - (C) to 8 measures after (D)
 4. Richard Strauss, op. 28, Till Eulenspiegels Lustige Streiche -  immer ausgelassener und lebhafter (2o τρομπόνι, ολόκληρο)
 5. Richard Strauss, op. 30 - Das Tanzlied (2 σειρές)
 
Ορχηστρικά για ΤΡΟΜΠΟΝΙ ΜΠΑΣΟ (μέρος Β')
 1. Ottorino Respighi, Fountains of Rome - pick-up to reh 11–second measure of reh 14
 2. Joseph Haydn, The Creation (No 26 Chor und Terzett) - Beginning to reh C
 3. Robert Schumann, Symphony No 3 in Eb Major, Op.9 - I-III tacent, Αρχή έως και 18ο μέτρο
 4. Zoltan Kodaly, Hary Janos - mvt. 4, Poco meno mosso (4 bars after) to 10 bars, after REH 6
 5. L.v.Beethoven, Symphony No 9 - Mvt IV, mm 595-626, Andante maestoso
 6. W.A.Mozart, Requiem-Kyrie  - 7 measures before F to end
 
Α' ΒΙΟΛΙΑ (TUTTI)

Ορχηστρικά για ΒΙΟΛΙ

1. L.v.Beethoven, op.55
Sinfonie Nr. 3, Es-Dur/ Eb major (Eroica)
3. Satz: Scherzo, Violine I (2 σελίδες)
(Απόσπασμα από το βιβλίο ORCHESTER PROBESPIEL,VIOLINE, Band 2, εκδόσεις SCHOTT)

2. W.A.Mozart, KV 543
Sinfonie Nr. 39, Es-Dur/Eb major
4. Satz (Finale), Violine I (2 σελίδες)
(Απόσπασμα από το βιβλίο ORCHESTER PROBESPIEL,VIOLINE, Band 2, εκδόσεις SCHOTT)

3. J. Strauss
Die Fledermaus, Ouvertüre
Violine I (4 σελίδες)
(Απόσπασμα από το βιβλίο ORCHESTER PROBESPIEL,VIOLINE, Band 2, εκδόσεις SCHOTT)

4. J. Strauss,  op. 20
Don Juan
Violine I (3 σελίδες)
(Απόσπασμα από το βιβλίο ORCHESTER PROBESPIEL,VIOLINE, Band 2, εκδόσεις SCHOTT)

5. Carl Maria von Weber,
Oberon, Ouvertüre
Violine I (2 σελίδες)
(Απόσπασμα από το βιβλίο ORCHESTER PROBESPIEL,VIOLINE, Band 2, εκδόσεις SCHOTT)

6. J. Ph. Rameau,
Les indes galantes
Prologue, Ouvertüre
(αρχή έως μέτρο 39)

7. Ν. Σκαλκώτας,
10 Σκίτσα για έγχορδα
VII. Ragtime, Violine I (ολόκληρο)

8. B. Bartok,
The Miraculous Mandarin
(concert version)
Poco allargando
(από αριθμό 74 έως τέλος)
(2 σελίδες) «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ».

9. Ν. Σκαλκώτας,
Κλέφτικος
(από μέτρο 50  έως τέλος)

10. P. Tschaikovsky, Op. 64,
Symphony No 5,
Violine I, (4 σελίδες)
2o μέρος μέτρα 111 – 127,
3ο μέρος μέτρα 104-130,
4ο μέρος Presto: μέτρα 504-546
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

7 και 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΤΡΙΤΗ 07/06
Αίθουσα Δοκιμών O.M.M.Θ.-5 όροφος 25ης Μαρτίου – Ν. Παραλία Θεσσαλονίκης) Α’ ΒΙΟΛΙ (Tutti)
Έναρξη στις 10:00
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/06
Αίθουσα Δοκιμών O.M.M.Θ.-5ος όροφος
(25ης Μαρτίου – Ν. Παραλία Θεσσαλονίκης)
ΤΡΟΜΠΟΝΙΑ (Κορυφαίος Β’), με υποχρέωση στο Τρομπόνι μπάσο
Έναρξη στις 14:30

 

Οι κληρώσεις για τον καθορισμό της σειράς εξέτασης των υποψήφιων θα γίνουν ως εξής:
Για τα Α’ Βιολιά Tutti τη Δευτέρα 06.06.2022 και ώρα 19:00 στην Αίθ. Δοκ. Σ. Μιχαηλίδης, Λ. Νίκης 73
Για τα Τρομπόνια (Κορυφαίος Β’) την Πέμπτη 09.06.2022 και ώρα 19:00 στην Αίθ. Δοκ. Σ. Μιχαηλίδης, Λ. Νίκης 73

Σημειώνεται ότι η απουσία ενός/μίας υποψήφιου/φιας ή αντιπροσώπου του/της από την κλήρωση σημαίνει αυτόματη εξαίρεσή του/της από τις εξετάσεις, αφού θα θεωρηθεί ότι δεν προσήλθε εγκαίρως.
Οι υποψήφιοι θα φέρουν δικό τους πιανίστα για να τους συνοδεύσει στην εκτέλεση των έργων.
Από τις Εξεταστικές Επιτροπές

 


Υποβολή Αιτήσεων και Δικαιολογητικών για τους Διαγωνισμούς πλήρωσης δύο (2) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου Καλλιτεχνικού Προσωπικού από 3/5/22 έως 1/6/22
Περιγραφή


Κατεβάστε την αίτηση από εδώ
Αποτελέσματα
Ανακοίνωση ορχηστρικών
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Αποτελέσματα Α' βιολιού
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκαν χθες 7 Ιουνίου οι ακροάσεις για την κάλυψη μίας (1) θέσης (Τutti) στα Α’ Βιολιά. Η επιτυχούσα είναι η Ευαγγελία Χατζηπέτρου
Αποτελέσματα Τρομπονιού (Κορ.Β')
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκαν σήμερα, 10 Ιουνίου, οι ακροάσεις για την κάλυψη μίας (1) θέσης Κορυφαίου Β’ στο Τρομπόνι (ολκωτή σάλπιγγα), με υποχρέωση στην τρίτη ολκωτή σάλπιγγα (τρομπόνι μπάσσο).
Ο επιτυχών είναι ο Σπυρίδων Νικόλαος Βέργης